REGULAMIN USŁUGI z dnia 30 sierpnia 2017

 • 1 DEFINICJE
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. DOSTAWCA - spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, info.pl@thisilike.net, 0048221165917
  2. UŻYTKOWNIK – osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  3. GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;
  4. SMS - (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;
  5. SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mobile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Portalu;
  6. USŁUGA – usługa polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w postaci Produktów Multimedialnych, do których dostęp Użytkownik uzyskuje na stronie Portalu.
  7. NUMER KONTAKTOWY – numer służący do zamówienia Usługi oraz do przesyłania komunikatów od Dostawcy do Użytkowanika. Numer Kontatkowy dla Usługi to: 80615.
  8. NUMER UŻYTKOWNIKA - telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi.
  9. PORTAL – strona internetowa, na której dostępne są Produkty Multimedialne.
  10. PRODUKTY MULTIMEDIALNE – produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów, krótkich filmów, zwiastunów filmowych i tym podobnych.
  11. REGULAMIN – niniejszy dokument.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Usługa, świadczona w oparciu o Regulamin, jest odpłatnym serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe do usługi telekomunikacyjnej, w ramach której Dostawca udziela Użytkownikowi licencji do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z Produktów Multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez Portal. Usługa jest dostępna dla użytkowników sieci GSM Orange Polska S.A. (dalej „Orange”), T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) oraz Polkomtel Sp. z o.o.(dalej „Plus”), dla urządzeń spełniających następujące parametry techniczne: Kompatybilne telefony
 2. Każda osoba przed zamówieniem Usługi powinna zapoznać się treścią Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad korzystania z Usługi każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.
 3. Każda osoba, która zamawia Usługę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Niezależnie od potwierdzenia zawarcia umowy, które Dostawca przesyła Użytkownikowi, na jego życzenie Dostawca udostępnia również treść Regulaminu w formie elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 4. Opłata za korzystanie z Usługi jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, w którego sieci aktywowana jest karta SIM, z wykorzystywaniem której Użytkownik korzysta z Usługi. Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy dostępu do Usługi:
  • Dla Użytkownków Orange oraz T-Mobile okres rozliczeniowy wynosi jeden tydzień kalendarzowy, a opłata za dostęp do Usługi wyniki 15,00 złotych netto (18,45 złotych brutto) za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy.
  • Dla Użytkownków Plus okres rozliczeniowy wynosi dwa tygodnie kalendarzowe, a opłata za dostęp do Usługi wyniki 30,00 złotych netto (36,90 złotych brutto) za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy.
 5. Wraz z rozpoczęciem każdego z okresów rozliczeniowych Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS potwierdzający rejestrację / obciążenie potwierdzająca jego uprawnienie do korzystania z Portalu. Tym samym:
  1. Użytkownik Orange oraz T-Mobile otrzymuje jedną wiadomość SMS potwierdzający rejestrację / obciążenie na tydzień,
  2. Użytkownik Plus otrzymuje jedną wiadomość SMS potwierdzający rejestrację / obciążenie na dwa tygodnie.
 1. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 2. Z Usługi nie mogą korzystać członkowie zarządu, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele i doradcy Dostawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 • 3 Zasady zamawiania i korzystania z Usługi
 1. Usługę można zamówić postępując zgodnie z następującą procedurą:
  1. Użytkownicy sieci Orange, T-Mobile lub Plus których urządzenia spełniają warunki techniczne korzystania z Usługi (w szczególności korzystający z sieci 3G), w chwili, gdy znajdą się w zasięgu takiej sieci, zostaną automatycznie przekierowani na podstronę, z której będą mogli zamówić Usługę. Na podstronie tej Użytkownik zostanie poinformowany o Usłudze, opłacie za nią, a także o Regulaminie Dostawcy oraz regulaminie Usługi Orange, T-Mobile lub Plus (w zależności od sieci, z której korzysta). Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Usługi zostanie poproszony o naciśnięcie ikony „Dalej”.
  2. Po naciśnięciu ikony „Dalej” Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę Usługi, na której po raz kolejny zostnie poinformowany o Usłudze, opłacie za nią, regulaminie Usługi Dostawy oraz regulaminie Orange, T-Mobile lub Plus ( w zależności od sieci, z której korzysta). Usługa zostaje zamówiona po naciśnięciu ikony „Kontynuuj” (moment zamówienia Usługi), umieszczonej na przedmiotowej podstronie.
  3. Po zamówieniu Usługi Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę, za pośrednictwem której będzie miał możliwość przejścia do Portalu. Równocześnie na podstronie tej Użytkownik otrzyma informację potwierdzającą zamówienie Usługi, potwierdzenie wysokości opłaty za Usługę, a także informację o dostępnych sposobach rezygnacji z Usługi.
 2. Po zamówieniu Usługi Użytkownik otrzyma powitalną nieodpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem zawarcia umowy, potwierdzającą wysokość opłaty za Usługę i zawierającą informację o sposobie rezygnacji z Usługi.
 3. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje od Dostawcy – za pośrednictwem Portalu - dostęp do Produktów Multimedialnych oraz możliwość ich pobrania na swoje urządzenie. Potwierdzeniem dostępu do Usługi są wiadomości SMS MT wysyłane z częstotliwością wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Użytkownik zamawiając Usługę wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi korzysta z Usługi od momentu aktywacji do momentu rezygnacji z Usługi.
 5. Usługa jest świadczona w okresie wskazanym od dnia jej aktywacji do dnia jej deaktywacji.
 6. Warunkiem otrzymania SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 jest posiadanie przez Użytkownika włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie pozwalających na pokrycie kosztów dostępu do Usługi.
 7. Opłata za połączenie internetowe nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek operatorów GSM, w których sieci GSM Użytkownik posiada aktywowaną kartę SIM.
 8. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM.
 9. Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory rozpowszechniane w ramach Usługi podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880, z późn. zm.).
 • 4 Zasady rezygnowania z Usługi
 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili, bez podawania przyczyn rezygnacji.
 2. Rezygnacji z Usługi można dokonać wysyłając wiadomość SMS o treści wskazanej tabeli w Załączniku nr 1 na Numer Kontaktowy.
 3. Po rezygnacji z Usługi sublicencja opisana w §3 ust. 12 powyżej pozwalająca na używanie Produktów Multimedialnych wygasa i produkty te nie będą mogły być już używana przez Użytkownika.
 4. Wiadomość dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z Numeru Użytkownika.
 5. Na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Dostawca informuję, iż Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając Usługę Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy
 • 5. Odpowiedzialność
 1. Dostawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 2. W razie niedziałania lub nienależytego działanie Usługi związanego z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą, Dostawca odpowiada zgodnie z § 6 ust. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia Usługi do czasu usunięcia przeszkód.
 3. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z Usługi, zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.
 5. Postanowień niniejszego artykułu nie można w żaden sposób interpretować jako zapisów w jakikolwiek sposób ograniczających przewidziane przepisami prawa uprawnienia konsumentów.
 • 6 Reklamacje
  1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
   1. mailowo – na adres : info.pl@thisilike.net
   2. telefonicznie – 0048221165917 (w dni robocze od godziny 9 rano do godziny 17),
   3. pisemnie – na adres iDNA B.V., Holandia, adres do korespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia
 • 7. Postanowienia końcowe
   1. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
   2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Regulamin.
   3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia Usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany wchodzą w życie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Usługi. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę jeżeli nie akceptuje dokonanych zmian.
   4. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm ). Dostawca może korzystać z pomocy innych kontrahentów w prowadzeniu działalności, dostarczaniu Usługi oraz zarządzaniu działaniami w imieniu Dostawcy, np. autoryzacji transakcji rachunków telefonicznych, a także może współdzielić dane Użytkownika z podanymi kontrahentami w tych ograniczonych celach. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Dostawcę danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawce uniemożliwia realizację Usług. Administratorem danych osobowych jest Dostawca (adres do korespondencji:iDNA B.V., Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia). Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: info.pl@thisilike.net umieszczając w treści żądanie wraz z Numerem Użytkownika. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres Dostawcy.
   5. W związku ze świadczenie usługi Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer Użytkownika, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Dostawca nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru.
   6. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1489 z póź. zm.) Dostawca informuje, iż w ramach Portalu korzysta z technologii plików tzw. „cookies" w celu zwiększenia korzyści Użytkowników płynących z korzystania ze strony internetowej Uslugi. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki sieci Web w celu umożliwienia systemom rozpoznania przeglądarki Użytkownika i udostępnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniają Dostawcy adresu e-mail Użytkownika ani jego danych osobistych, jeśli Użytkownik nie wyrazi na to zgody, na przykład poprzez zarejestrowanie się w stronie internetowej Uslugi. Jednak z chwilą, gdy Użytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobowe, dane te mogą zostać połączone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie. Dostawca używa plików cookie, aby zapoznać się ze sposobem korzystaniem ze strony internetowej Uslugi, co służy udoskonaleniu jej treści oraz Usługi. Dostawca może na przykład używać plików cookie do personalizowania korzystania, do celów statystycznych (gogle analitics), a także dla podawania Użytkownikom danych pogodowych z portalu wundergroud.com, ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania użytkowników ponownie odwiedzających Witrynę). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, tak aby odrzucała pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc w przeglądarce. Do pewnych obszarów Witryn Dostawcy można jednak uzyskać dostęp, wyłącznie używając plików cookie lub innych podobnych funkcji. W związku z tym Użytkownik powinien mieć świadomość, że wyłączenie plików cookie lub podobnych funkcji może uniemożliwić dostęp do niektórych treści.

Dostawa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

    • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia.
    • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

Pliki te można usunąć poprzez stosowne ustawienia parametrów wyszukiwarek internetowych wskazywane przez ich producentów:

    1. dla wyszukiwarki Internet explorer znajdują się one na stronie: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl.
    2. Dla wyszukiwarki Mozilla Firefox znajdują się one na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
    3. Dla wyszukiwarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
    4. Dla wyszukiwarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
    5. W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.
   1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 oraz 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) Dostawa informuje, iż danymi gromadzonymi przez Dostawcę i przekazywanymi są następujące dane: numery telefonów Użytkowników, identyfikator sesji („session ID”) powiązany z numerem telefonu Użytkownika, informacje dotyczące logowania do Usługi („log file information”), w tym IP, krótkie pliki systemowe mające na celu dostosowanie Strony Usługi do indywidualnych preferencji Użytkownika (tzw. „identifiers”), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki typu Cookie. Korzystając z Witryny oraz Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz wykorzystanie przez Dostawcę podanych informacji w w/w zakresie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, nie powinien korzystać z Usługi, ani Witryny.

Załącznik nr 1

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ORANGE oraz T-Mobile:

Nazwa Usługi

Numer specjalny dla celów deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Koszt jednostkowy

 

Koszt za cztery tygodnie

 

THISILIKE

80615

STOP THISILIKE

1 raz w tygodniu

15zł (18,45 zł z VAT)  za jeden tydzień dostępu do Usługi

73,80 zł brutto.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PLUS:

Nazwa Usługi

Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Koszt jednostkowy

 

Koszt za cztery tygodnie

THISILIKE

80615

STOP THISILIKE

1 raz na dwa tygodnie

30zł (36,90 zł z VAT)  za dwa tygodnie dostępu do Usługi

73,80  zł brutto.

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PO ZAWARCIU UMOWY

główne cechy świadczenia

Na mocy zawartej umowy Dostawca świadczy usługę subskrypcyjną, dostarczaną w formie cyfrowej, która umożliwia dostęp do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z produktów multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez stronę internetową. Dostępne produkty multimedialne to w szczególności  gry, tapety, dzwonki muzyczne, kawały, krótkie filmy, zwiastuny filmowych i tym podobne  

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia  adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, info.pl@top10-mobi.com, 0048221165917

Adres, pod którym można składać reklamacje

E-mail: info.pl@thisilike.net, adres pocztowy: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia.

łączna cena brutto za usługę

18,45 zł brutto za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, który wynosi 1 tydzień dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z kartą SIM Orange lub T-Mobile, albo 36,90 zł brutto za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, który wynosi 2 tygodnie dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z kartą SIM Plus. Koszt miesięczny wynois 73,80 zł. z VAT.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy.

Sposób i termin zapłaty

Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy operatorem i użytkownikiem. 

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

świadczenie spełniane jest przez Dostawcę niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości pobierania treści cyfrowych w oraz utrzymanie dostępu do tego programu przez czas trwania umowy.

 

Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Dostawca  ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem)  dni roboczych.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy  okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Dostawca zobowiązana jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad.

Istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Dostawca nie udziela dodatkowych gwarancji.

Kodeksie dobrych praktyk

Do usługi nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.

czasie trwania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Nie dotyczy.

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Dostawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzieleni gwarancji.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

Produkty cyfrowe do mobilnej rozrywk.

Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

W celu korzystania ze stron internetowych usługi, konsument powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymagania techniczne: Kompatybilne telefony

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Nie dotyczy.

 

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PO ZAWARCIU UMOWY

główne cechy świadczenia

Na mocy zawartej umowy Dostawca świadczy usługę subskrypcyjną, dostarczaną w formie cyfrowej, która umożliwia dostęp do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z produktów multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez stronę internetową. Dostępne produkty multimedialne to w szczególności  gry, tapety, dzwonki muzyczne, kawały, krótkie filmy, zwiastuny filmowych i tym podobne  

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia  adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, info.pl@top10-mobi.com, 0048221165917

Adres, pod którym można składać reklamacje

E-mail: info.pl@thisilike.net, adres pocztowy: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia.

łączna cena brutto za usługę

18,45 zł brutto za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, który wynosi 1 tydzień dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z kartą SIM Orange lub T-Mobile, albo 36,90 zł brutto za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, który wynosi 2 tygodnie dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z kartą SIM Plus. Koszt miesięczny wynois 73,80 zł. z VAT.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy.

Sposób i termin zapłaty

Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy operatorem i użytkownikiem. 

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

świadczenie spełniane jest przez Dostawcę niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości pobierania treści cyfrowych w oraz utrzymanie dostępu do tego programu przez czas trwania umowy.

 

Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Dostawca  ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem)  dni roboczych.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy  okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Dostawca zobowiązana jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad.

Istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Dostawca nie udziela dodatkowych gwarancji.

Kodeksie dobrych praktyk

Do usługi nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.

czasie trwania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Nie dotyczy.

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Dostawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzieleni gwarancji.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

Produkty cyfrowe do mobilnej rozrywk.

Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

W celu korzystania ze stron internetowych usługi, konsument powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymagania techniczne: Kompatybilne telefony

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Nie dotyczy.